Põhikiri

HIIUMAA ORIENTEERUJATE KLUBI
PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED.
1. Hiiumaa Orienteerujate Klubi (edaspidi nimetatud: klubi) on mittetulundusühing, mis on asutatud Hiiu maakonnas Kärdla linnas ning on ettevõtteregistris registreeritud Hiiumaa Orienteerujate Klubi õigusjärglane.

Klubi juhatuse aadress on : Eesti Vabariik Hiiu maakond Kärdla linn
2. Mittetulundusühingu nimi on: MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi /ametlik lühend HOK/.

3. Hiiumaa Orienteerujate Klubi on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev kasumi mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik ja asutatud määramata ajaks.

4. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle valdamise, kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Klubil on oma pitsat ja arveldusarved pangaasutustes. Klubi õigusvõime tekib mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisega ja lõpeb registrist kustutamisega.

5. Oma tegevuses juhindub klubi Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja klubi organite otsustest.

II KLUBI TEGEVUSE EESMÄRK.

6. Klubi tegevuse eesmärkideks on:

6.1. elanikkonnale soodsate tingimuste loomine orienteerumisspordi erinevate aladega (orienteerumisjooks, suusaorienteerumine, rattaorienteerumine, rogain) tegelemiseks;

6.2. orienteerumisega seotud liikumisviiside edendamine ja sportlike eluviiside populariseerimine peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil elanikkonna hulgas;

7. Klubi ülesanneteks oma tegevuseesmärgi saavutamiseks on:

7.1. orienteerumisest huvitatud isikute koondamine ning ühendamine ja neile sportlikuks tegevuseks tingimuste loomine;

7.2. võistlus- ja tervisesportlastele vastavalt nende tasemele vajalike treeningtingimuste loomine, võistlustest osavõtu kindlustamine.

8. Põhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks klubi:

8.1. viib iseseisvalt läbi sportlikke ja muid tervistavaid üritusi, osaleb üleriigilistel, piirkondlikel ja teiste klubide poolt korraldatavatel võistlustel ja üritustel, samuti nende organiseerimisel;

8.2. arendab koostööd teiste klubide, muude ühenduste, äriühingute, omavalitsuste ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;

8.3. valmistab orienteerumiskaarte, kirjastab trükiseid;

8.4. autasustab oma liikmeid ja toetajaid, maksab stipendiume;

8.5. korraldab ja viib läbi tervise- ja rahvaspordiüritusi ning orienteerumisvõistlusi;

8.6. korraldab seminare ja õppusi ning korraldab noortele orienteerujatele koolitust vastavalt õppekavadele, kui selliseks tegevuseks on saadud õigusaktidedega kehtestatud korras koolitusluba.

III LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.

9. Klubi liikmeteks võivad olla eraõiguslikud juriidilised või füüsilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad käesoleva põhikirja nõudeid, osalevad klubi tegevuses ja tasuvad liikme- või sisseastumismaksu. Juriidilisest isikust liiget esindab seaduse või põhikirjajärgne esindaja.

10. Liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel vastu isik, kes esitab juhatusele vastava sisulise avalduse. Juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest. Samas korra toimub liikmest väljaastumine. Liikmel on õigus igal ajal klubist välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

11. Liikme võib klubist välja arvata:

11.1 kui ei tasu üldkoosoleku poolt liikmele kehtestatud liikmemaksu kolme kuu jooksul arvates üldkoosoleku poolt määratud tähtajast;

11.2. ei osale klubi tegevuses;

11.3. paneb toime seoses oma tegevusega ebaeetilise teo rikkudes sellega sportlase eetikat ja muid spordivaldkonna üldtunnustatud kirjutatud ja kirjutamata põhimõtteid kahjustades sellega klubi mainet;

12. Liikme arvab klubist välja juhatus oma otsusega. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

13. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, peab liige tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.

14. Liikme õigused:

14.1.võtta osa hääleõigusega üldkoosolekutest;

14.2.võtta osa klubi üritustest ja ettevõtmistest;

14.3.valida ja olla valitud klubi organitesse;

14.4.saada klubi organitelt täielikku informatsiooni klubi tegevuse kohta;

14.5.esitada ettepanekuid kõigis klubi tegevust puudutavates küsimustes;

14.6. jääda otsustamisel eriarvamusele ja nõuda selle protokollimist;

14.7. lahkuda oma avalduse alusel liikmeskonnast igal ajal.

15. Liikme kohustused:

15.1. täitma põhikirja nõudeid ja klubi organite otsuseid;

15.2. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajal;

15.3. järgima sportlase eetika ja muid spordivaldkonda puudutavaid üldtunnustatud norme.

16. Isikud, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust klubi varale.

IV KLUBI VAHENDID JA VARA.

17. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks ja saavutamiseks. Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isikujuhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele. Klubi ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- ega kontrollorgani liikmetele suuremat tasu kui makstakse samasuguse töö eest harilikult ettevõtluses.Klubi halduskulud peavad vastama tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.

18. Klubil on õigus määrata stipendiume, anda auhindu ja maksta preemiaid sportlike saavutuste eest ja muudel juhtudel.

19. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

19.1. liikmeks astumise ja liikmemaksudest;

19.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

19.3. riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest ning üleriigiliste või kohalike spordiorganisatsioonide toetustest;

19.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;

19.5. laekumistest, mis saadakse klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või põhikirjaliste eesmärkidest tulenevate ürituste korraldamisest, sponsor- ning koostöölepingutest;

19.6. muudest laekumistest, mis on vajalikud põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

20. Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele ja käesolevale põhikirjale.Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest.

V JUHTIMINE JA JÄRELVALVE.

21. Klubi organiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

22.Klubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

23. Üldkoosoleku pädevus:23.1 põhikirja muutmine;

23.2. eesmärgi muutmine;

23.3. juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe, keda nimetatakse presidendiks, määramine ja nende volituste tähtaaja määramine;

23.4. revisjonikomisjoni liikmete valimine ja komisjoni volituste tähtaja määramine;

23.5. juhatuse või revisjonikomisjoni liikmetega tehingute tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine ;

23.6. sisseastumis- või liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine;

23.7. klubi arengukava, eelarve ja aastaaruande kinnitamine;

23.8. klubi ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine;

23.9. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

24. Üldkoosolekud toimuvad seadusega kehtestatud korras vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb üle poole klubi liikmetest või nende esindajatest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.Klubi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.Iga klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Klubi liige, kes on juhatuse liige, ei või hääletada klubi polt tema vastu nõude otsustamisel.

25. Klubi tegevust juhib ja esindab üldkoosoleku poolt määratud juhatus, mis võib olla minimaalselt viie liikmeline.Juhatus:

25.1. juhib klubi tööd ja esindab klubi;

25.2. korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist, liikmete arvestust, klubi raamatupidamist ja aruandlust;

25.3. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid palgaliste töötajatega;

25.4. annab klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitab nende nõudel vastava aruande;

25.5. täidab muid seadustest tulenevaid ja üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsuseid.

26. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

27. Juhatuse töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest, otsused on vastu võetud, kui poolt hääletab üle poole kohalolijaist. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees- president vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

28. Juhatuse liikmete hulgast määrab üldkoosolek juhatuse esimehe, keda nimetatakse presidendiks. Juhatuse esimees (president) korraldab ja juhib juhatuse tööd.

29. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ettenähtud üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju klubile, vastutavad tekitatud kahju eest solidaarselt.

30. Järelvalvet klubi organite üle teostab üldkoosolek. Selleks valib üldkoosolek kolme liikmelise revisjonikomisjoni ning määrab ära komisjoni volituste tähtaja. Revisjonikomisjon kontrollib klubi majandustegevust üks kord aastas ning esitab kontrolli tulemused üldkoosolekule.

31. Üldkoosolek võib kutsuda ka audiitori.

32. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

33. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamise ning esitab need üldkoosolekule, lisades revisjonikomisjoni arvamuse või audiitori järeldusotsuse kolme kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

34. Klubi majandusaasta algab 1.novembril ja lõpeb 31.oktoobril.

VI KLUBI LÕPETAMINE.

35. Klubi lõpetatakse:

35.1. üldkoosoleku otsusega;

35.2. klubi pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;

35.3. klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

35.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;

35.5. muul seaduses ettenähtud juhtudel.

36. Klubi lõpetamineotsustatakse üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

37. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

38. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik- õiguslik juriidilisele isikule.

VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE.

39. Klubi võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga. Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks. Klubi võib ühineda ka teise mittetulundusühinguga, et moodustavad uue mittetulundusühingu.

40. Ühinemisel läheb klubi vara (õigused ja kohustused) üle ühendavale mittetulundusühingule. Uue mittetulundusühingu asutamisel läheb ühinevate mittetulundusühingute vara sellele üle.

41. Klubi liikmed saavad ühinemisel ühendava mittetulundusühingu liikmeteks. Uue mittetulundusühingu asutamisel saavad selle liikmeteks ühinevate mittettulundusühingute liikmed.

42. Klubi jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel.

43. Jaotumisel annab klubi oma vara üle omandavatele mittetulundusühingutele. Jaotumisel loetakse klubi lõppenuks.

44. Jagunemisel saavad klubi liikmed vastavalt jagunemislepingule omandavate mittetulundusühingute liikmeteks.

45. Eraldumisel annab klubi osa oma varast üle ühele või mitmele omandavele mittetulundusühingule.

46. Klubi võib jagguneda ainult mittetulundusühinguteks ning osaleda ainult mittetulundusühingu jagunemisel.

VIII MUUD SÄTTED.

47. Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendatakse seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 29.11.1997.a. üldkoosoleku otsusega, muudatused kinnitatud 26.11.1999.a. ja 10.05.2007.a. üldkoosolekute otsustega.

HOK-i juhatuse liige: Eda Tärk 11.05.2007.a. Kärdlas.